Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden A-Wines

 

Artikel 1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkoopovereenkomsten met A-wines, met maatschappelijke zetel te 8450 Bredene, Merelstraat 49 en met als ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Oostende 0893.111.563 (hierna ‘A-Wines’ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn tevens van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van A-Wines wordt geplaatst of via [email protected]. Zodra de klant een verkoopovereenkomst aangaat met A-wines aanvaardt deze de algemene voorwaarden zoals in dit document beschreven, alsmede alle rechten en plichten die uit de verkoopovereenkomst voortvloeien en dewelke kunnen verschillen per aangeboden product of dienst. Tevens erkent de klant dat enkel de algemene voorwaarden van A-wines van toepassing zijn op een verkoopovereenkomst die met A-wines wordt gesloten.

 

Artikel 2. Toepasbaarheid

De algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle door A-wines aangeboden producten en diensten, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking, dewelke het resultaat is van onderlinge overeenstemming en schriftelijke vastlegging. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van de verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. Indien een bepaling vervat in onderhavige voorwaarden ingaat tegen een internationaal verdrag, voor zover van toepassing, een wet, reglement of een andere dwingende regelgeving zal de desbetreffende bepaling niet toepasselijk zijn. Het niet geldig zijn van een bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, welke onverkort van toepassing blijven. A-wines behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande overeenkomsten.

 

Artikel 3. Inhoud

Onder ‘inhoud’ wordt verstaan alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op enige communicatie vanwege A-wines, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, e-mails, websites of catalogi. A-wines kan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typografische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. A-wines heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud van de verschillende communicatievormen van A-wines is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen en foto’s van producten en zijn louter indicatief. De instellingen van een beeldscherm waarop de klant een website bezoekt of waarin e-mails worden geopend, kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken. Ook de afdrukweergave van catalogi en aanverwante documenten kunnen kleurafwijkingen teweeg brengen. De website van A-wines is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen aan de  klant over haar producten en activiteiten. A-wines heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. A-wines kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd en geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is. Gebruikers mogen de informatie op de website kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

 

Artikel 4. Aanbod en bestelling

Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt handelsbekwaam te zijn. Een bestelling kan enkel worden geplaatst telefonisch op nummer +32 59 43 06 17 of via  mailadres [email protected] of via social media. Bestellingen of offertes afgehandeld door verkoopagenten van A-wines, verbinden haar niet zolang deze niet door A-wines expliciet werden bevestigd. Bestellingen via de website worden geacht door natuurlijke personen voor niet-beroepsmatige private doeleinden te worden geplaatst. Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst. Handelsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. A-wines verbindt er zich toe de geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van deze algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van A-wines te kennen en te aanvaarden. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. A-wines behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor A-wines onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. A-wines en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en/of de factuur zijn opgenomen. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is het Nederlands. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onduidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen, ofwel via email [email protected] of de klantendienst die alle werkdagen telefonisch bereikbaar is van 8u tot 18u op het nummer +32 59 43 06 17.
Geschenkverpakkingen worden enkel aangeboden ter afhaling en in combinatie met aankopen van wijnen.
Individuele verpakkingen worden niet verkocht.

 

Artikel 5. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

 

Artikel 6. Betaling

Alle prijzen van producten zijn aangegeven in euro en zijn inclusief btw 21%. Transportkosten, taxen en andere heffingen zijn niet inbegrepen, tenzij dit anders vermeld staat of expliciet overeengekomen is door een schrijven. Verzendingskosten worden toegevoegd na het plaatsen van een bestelling en de betaling kan uitgevoerd worden door de mogelijkheden die worden aangegeven tijdens het bestelling proces. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de klant de bestelling plaatst. De klant is A-wines die prijs verschuldigd die in de bevestiging werd meegedeeld. Overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door A-wines worden gecorrigeerd. Alle aanbiedingen van A-wines zijn vrij van verplichtingen. A-wines kan op elk moment prijzen veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. A-wines behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden. De betaling dient de levering vooraf te gaan.

 

Artikel 7. Levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor A-wines de bestelling aanvaardt. De levering van het bestelde artikel gebeurt op het door de klant opgegeven adres. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. A-wines heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De klant is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen. A-wines kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle vergoedingen die worden geheven door een derde partij. Het transport en de levering gebeuren op risico van de klant. A-wines neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. A-wines verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Indien een bestelling niet werd geleverd binnen de aangegeven termijn, wordt een onderzoek ingesteld bij de verzendmaatschappij, wat meerdere kalenderdagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Voor zover bij wet toegelaten, is de A-wines niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

 

Artikel 8. Factuurvoorwaarden

Indien nog niet elektronisch betaald, zijn alle facturen betaalbaar op vervaldag of bij gebreke aan vermelding van een vervaldag binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum. De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn 5 werkdagen na de uitgiftedatum. Bij gebrek aan tijdige of volledige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest van 15% per jaar verschuldigd zijn, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de algehele betaling. Bij gebreke aan betaling, aan tijdige betaling of volledige betaling, zal eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro, zelfs in geval van toekenning van respijttermijnen. Betalingen gedaan aan niet uitdrukkelijk door A-wines toegelaten vertegenwoordigers zijn haar niet tegenstelbaar. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen tevens alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van de klant van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Het toestaan van respijttermijnen vormt geen beletsel voor de opeisbaarheid van de verschuldigde interesten. Bij niet-betaling behoudt A-wines zich het recht voor om niet tot levering van de producten over te gaan of verdere leveringen stop te zetten. Tevens behoudt A-wines zich het recht voor om de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

 

Artikel 9. Herroepingsrecht producten

Elk via de webshop besteld artikel kan binnen 30 kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in één van de winkels van A-wines. Het artikel dient in het hoofdkantoor te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen voor eigenrekening per post terugzenden. De klant dient hierbij de volgende gegevens mee te delen: – vermelding van de datum van bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt – naam en adres van de klant, correct en volledig – handtekening van de klant. Een product dient te worden teruggestuurd samen met een ingevuld en ondertekend retour document dat via [email protected] kan worden opgevraagd.. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met het retourformulier  te worden verzonden aan volgend retouradres: Merelstrat 49, 8450 Bredene. Hiertoe dient het retourlabel op de buitenkant van de doos te worden gekleefd waarna de doos wordt afgegeven in het postkantoor. De kosten en het risico van de terugzending zijn volledig ten laste van de klant, tenzij het product niet conform de verkoopovereenkomst werd opgemaakt. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild en onbeschadigd is en zich in de originele verpakking bevindt. Speciale aanbiedingen worden niet retour verwerkt. Indien aan alle voorwaarden werden voldaan, betaalt A-wines het verschuldigde productbedrag binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de terugzending terug via overschrijving.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van A-wines tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs, vermeerderd met de kosten en de interesten. Het is de klant dan ook verboden om de goederen door te verkopen, te verhuren, te verpanden, te verwerken, te incorporeren of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de factuur volledig voldaan is, en dit behoudens andersluidend akkoord met A-wines. In dit geval draagt de klant vanaf het stellen van de desbetreffende handeling alle schuldvorderingen die voortkomen uit de desbetreffende handeling over aan A-wines.

 

Artikel 11. Overmacht

A-wines is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn/haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn/haar normale controle, waaronder begrepen maar niet uitsluitend natuurrampen, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden,  rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen, productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij A-wines, hetzij zijn/haar leveranciers raken, storingen in het internet, het elektriciteitsnet, mailverkeer of door derden aangeleverde technologie, overheidsmaatregelen en ziekte, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door A-wines. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel van de algemene voorwaarden van A-wines. De inhoud, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. op de website of in catalogi en andere drukwerken van A-wines zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

 

Artikel 13. Verwerking klantgegevens (privacy)

Wanneer producten worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kan gebruikt worden voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het bijhouden van bestellingen, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Als deze gegevens ontbreken, dan wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige algemene voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van A-wines. A-wines zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen. De klant heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. Enkel klanten die hiervoor nadrukkelijk toestemming hebben gegeven worden opgenomen in de nieuwsbrief van A-wines. Uitschrijven kan op eenvoudig verzoek van de klant. De klant heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan via [email protected] of telefonisch op nummer +32 59 43 06 17.

 

Artikel 14. Gebreken en klachtindiening

De klant verbindt zich ertoe de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. De waarborg van A-wines beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. A-wines staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. A-wines is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres : Merelstraat 49, 8450 Bredene of via mail naar [email protected] . Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, bij A-wines toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 7 dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 7 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. A-wines verbindt zich ertoe de klacht binnen een termijn van 14 kalenderdagen na schriftelijke ontvangst te beantwoorden. Indien de levering moet teruggezonden worden naar A-wines, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder artikel 9. A-wines biedt de in de wet voorziene garanties. A-wines is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld.

 

Artikel 15. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Oostende.

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

Gratis levering

In Oostende & Bredene of in België vanaf € 350*

Persoonlijk advies

Toegewijd om elke klant een ongeëvenaarde service te bezorgen

Snelle levering

1 à 3 werkdagen na bestelling

Geschenken

Groot assortiment voor bedrijven en particulieren

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.